Privacyverklaring Praktijk MOED!

In deze verklaring lees je hoe ik omga met persoonsgegevens die ik rondom een
coachtraject ontvang. Dat doe ik natuurlijk zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over Praktijk MOED!
Ik, Nicolien Scholten, ben eigenaar van Praktijk MOED!, Stieltjesstraat 61, 2313 SJ Leiden
KvK-nummer: 66089735
Voor vragen ben ik te bereiken via info@praktijkmoed.nl of 06 81164575.

2. Persoonsgegevens
Ik verwerk van mijn coachees de volgende persoonsgegevens:
a) NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
b) Geboortedatum
c) Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
d) Aantekeningen en gespreksverslagen
e) Schriftelijke (huiswerk) oefeningen, foto’s van flipovers of andere gebruikte materialen
f) (belangrijke) communicatie
Deze persoonsgegevens ontvang ik van jou.

3. Doeleinden
Ik verwerk de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Contact onderhouden
Gegevens die ik per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, van
jou heb ontvangen, verwerk ik om op jouw berichten te kunnen reageren of om bijvoorbeeld
te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad. Daarmee kan ik je
efficiënter helpen bij eventueel toekomstig contact.
– Dossieropbouw
Als wij een coachovereenkomst afsluiten, dan bouw ik een dossier voor je op. Ik verwerk
daarin de gegevens die nodig zijn voor het contact en ik bewaar relevante e-mails,
aantekeningen en (foto’s van) gemaakte opdrachten/tests. Deze gegevens bewaar ik zolang
de verjaringstermijn niet is verstreken.
– Facturatie
Als we een coachovereenkomst hebben afgesloten, dan verwerk ik de gegevens die
noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Dat zijn in elk geval je naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van
welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Volgens de wet van de belastingdienst
moet ik de gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.

4. Gegevensverstrekking aan derden
Jouw gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt.

5. Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan
contact op per e-mail via info@praktijkmoed.nl.

Inzage, rectificatie en wissen van gegevens.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om mij te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het
bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een gestructureerde,
gangbare en leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt
overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en
wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Als ik gegevens voor een bepaald doel verkregen heb op basis van jouw toestemming, dan
mag je deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Neem dan in eerste
instantie contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, heb je het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die ik verwerk.

7. Wijzigingen
Als ik mijn privacyverklaring wijzig, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren, zal ik de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.

Praktijk MOED! | Nicolien Scholten | 06-81164575 | www.praktijkmoed.nl | info@praktijkmoed.nl